Nu bestellen Lijst wissen

Boodschappenmand

Zoekresultaten

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Op het bestellen, bezorgen en ophalen van boodschappen via www.vomar.nl zijn de Algemene Voorwaarden en Aanvullende Algemene Voorwaarden (gezamenlijk: “Algemene Voorwaarden”) van Vomar Voordeelmarkt van toepassing.

2. In aanvulling op de Algemene Voorwaarden gelden voor het gebruik van de mobiele applicatie (“Vomar App”) en voor het gebruik van alle informatie, diensten en leveringen die via de Vomar App worden aangeboden (“Diensten”) de Aanvullende Algemene Voorwaarden mobiele applicatie.

3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk afgewezen.

4. Vomar Holding B.V. is eigenaar van www.vomar.nl.

5. Deze Algemene Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden mobiele applicatie kunnen door Vomar gewijzigd worden. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing zodra deze online zijn aangepast en u een nieuwe bestelling bij Vomar plaatst.


De volgende indeling wordt gehanteerd:

I. Algemene voorwaarden
II. Aanvullende algemene voorwaarden Vomar
III. Aanvullende Algemene voorwaarden mobiele applicatie
IV. Modelformulier voor herroeping (Bijlage I)


I Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:

 • Artikel 1 - Definities
 • Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
 • Artikel 3 - Toepasselijkheid
 • Artikel 4 - Het aanbod
 • Artikel 5 - De overeenkomst
 • Artikel 6 - Herroepingsrecht
 • Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
 • Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
 • Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
 • Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
 • Artikel 11 - De prijs
 • Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
 • Artikel 13 - Levering en uitvoering
 • Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
 • Artikel 15 - Betaling


Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden en Aanvullende Voorwaarden mobiele applicatie wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemen

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht;

3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

4. Dag: kalenderdag;

5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Vomar Voordeelmarkt;
Bezoekadres: Opaalstraat 15, 1812RH Alkmaar
Telefoonnummer: (072) 750 25 55

Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur
E-mail via www.vomar.nl/contact
KvK-nummer: 34054429
Btw-identificatienummer: NL006119414B01


Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.


Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.


Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a) als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b) als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

c) bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.


Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.


Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.


Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.


Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen

2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

a) de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b) de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

a) de uitvoering ervan is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b) de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.


Artikel 11 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.


Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.


Artikel 13 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.


Verlenging:

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.


Duur:

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.


Artikel 15 - Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.


II: Aanvullende Algemene Voorwaarden Vomar Voordeelmarkt

Inhoudsopgave:

 • Artikel 16 – Veiligheid & Privacy
 • Artikel 17 – Minimaal bedrag bestelling
 • Artikel 18 – Prijzen van producten
 • Artikel 19 – Leeftijdsgrens
 • Artikel 20 – Bezorgen of ophalen van bestelling
 • Artikel 21 – Betaling en bezorg- en servicekosten
 • Artikel 22 – Levering van bestelling en boetes
 • Artikel 23 – Retourneren
 • Artikel 24 – Intellectuele eigendomsrechten
 • Artikel 25 – Overige
 • Artikel 26 – Klachtenprocedure en vragen
 • Artikel 27 – Geschillen
 • Artikel 28 – Aanvullen de of afwijkende bepalingen

Artikel 16 - Veiligheid & Privacy

1. Op alle online diensten en leveringen van Vomar Voordeelmarkt is het privacy- en cookiebeleid van toepassing dat u hier kunt vinden.

2. Om via www.vomar.nl producten te kunnen bestellen en/of gebruik te kunnen maken van de mobiele applicatie van Vomar Voordeelmarkt, dient u een account aan te maken op www.vomar.nl.

3 De gegevens (gebruikersnaam en wachtwoord), waarmee een account kan worden aangemaakt zijn persoonlijk en u dient zelf in te staan voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie en voor het actualiseren van deze gegevens.

4. Wij vragen u vertrouwelijk om te gaan met deze persoonlijke gegevens en uw gebruikersnaam en wachtwoord uitsluitend voor eigen gebruik te hanteren en deze alleen op te slaan op uw eigen computer. U bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van de gegevens inzake het door u aangemaakte account op www.vomar.nl. Indien u bekend bent met, of reden hebt te vermoeden dat, uw account in handen is gekomen van onbevoegden, dient u Vomar Voordeelmarkt daarvan direct op de hoogte stellen, onverminderd uw eigen verplichting om direct doeltreffende maatregelen te treffen, zoals bijvoorbeeld het veranderen van uw wachtwoord. Vomar Voordeelmarkt is niet aansprakelijk voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of betrekking heeft op onbevoegd gebruik van uw op de website van Vomar Voordeelmarkt aangemaakte account. 5. Wij spannen ons zoveel mogelijk in ervoor te zorgen dat de website virusvrij is, maar dit kunnen wij helaas niet garanderen. De website bevat links naar websites van derden. Met de grootste zorgvuldigheid selecteren wij de websites waarnaar verwezen wordt. Voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden kunnen wij echter niet instaan.


Artikel 17 - Minimaal bedrag bestelling

1. Bij www.vomar.nl is het minimale bestelbedrag (exclusief statiegeld, servicekosten en bezorgkosten) 35,00 euro. Voor bestellingen die worden opgehaald bij de fysieke winkels van Vomar Voordeelmarkt, geldt ook een minimaal bestelbedrag van 35,00 euro.

2. Uitsluitend en alleen indien dit expliciet staat aangegeven op www.vomar.nl, geldt voor bestelling van bepaalde producten geen minimum bestelbedrag.


Artikel 18 – Prijzen van producten

1. Voor alle producten geldt dat u de prijs betaalt die het artikel op het moment van levering van uw bestelling heeft en zoals op de factuur is aangegeven.

2. Het kan voorkomen dat kenmerken van producten (bijvoorbeeld uiterlijk, prijs, vermelding, allergenen) niet juist worden weergegeven of afgebeeld, ondanks dat de website met de grootste zorgvuldigheid tot stand is gekomen. In dat geval gelden de kenmerken die op de verpakking van het product zelf worden weergegeven en/of de prijs die wordt aangegeven op de factuur die u bij levering ontvangt. Geen aanspraak kan worden gemaakt op levering overeenkomstig de informatie die foutief is weergegeven. Mocht een dergelijke afwijking zich voordoen, dan kunt u aangeven het product niet te willen afnemen. Wij zullen het product dan retour nemen.

3. In het geval van de bestelling van verse producten, kan het voorkomen dat de hoeveelheden verse artikelen die geleverd worden, enigszins afwijken van de door u bestelde hoeveelheden. Dit komt doordat sommige van onze verse producten variëren in gewicht. De geleverde hoeveelheden worden in rekening gebracht.

4. Tenzij anders is aangegeven in de actievoorwaarden, geldt ten aanzien van actiecodes voor online bestellingen het volgende. Het is mogelijk meerdere actiecodes in te voeren, maar alleen de hoogste korting op het orderbedrag en de hoogste korting op de servicekosten worden verrekend met het totale bedrag van de bestelling.

5. Eventuele aanbiedingen die op de website worden vermeld, gelden alleen voor bestellingen die binnen de periode waarvoor de aanbieding geldt worden geleverd. Op het moment dat u een bestelling op de website plaatst, wordt dit ook aangegeven.


Artikel 19 - Leeftijdsgrens

Voor het aanmaken van een account en voor het plaatsen van bestellingen via www.vomar.nl, dient u de leeftijd van 18 jaar of ouder te hebben. Indien de bestelling alcoholhoudende producten, tabaksproducten of medicijnen bevat en er bestaat twijfel over de leeftijd van de persoon aan wie de bestelling wordt afgegeven, zal onze bezorger/medewerker om legitimatie vragen bij de levering van de bestelling. De leeftijdscontrole geldt tot 25 jaar. Geldige legitimatie kan door het overleggen van een nationaal paspoort of een Europese identiteitskaart. Onze bezorger is helaas genoodzaakt de bestelling mee terug te nemen, in het geval niet aan de minimum-leeftijdsvereisten is voldaan c.q. geen geldige legitimatie is afgegeven. In dit geval zullen de kosten van annulering, ten bedragen van 10,00 euro in rekening worden gebracht.


Artikel 20 - Bezorgen of ophalen van uw bestelling

1. Vomar Voordeelmarkt bezorgt op dit moment in een beperkt marktgebied in Nederland. Om te weten of wij ook de boodschappen bij u kunnen bezorgen, kunt u via de website een postcodecheck uitvoeren. Ook kunt u via de bestelpagina’s van de website zien welke levertijdstippen en -termijnen gelden voor uw bestelling via www.vomar.nl. Wij spannen ons tot het uiterste in deze lever–tijdstippen- en termijnen te halen, maar we kunnen deze niet garanderen. Op een te late levering kunt u ons niet aanspreken.

2. Ook is het een mogelijkheid om uw bestelling op te halen bij een Vomar Voordeelmarkt Pick-up winkel. Hiervoor kunt u via de bestelpagina’s van de website zien welke ophaaltijdstippen en -termijnen voor uw bestelling gelden. Wij spannen ons tot het uiterste in deze ophaaltijdstippen– en-termijnen te halen, maar we kunnen deze niet garanderen. Op een te late levering kunt u ons niet aanspreken.


Artikel 21 – Betaling en bezorg- en servicekosten

1. Voor de levering van uw bestelling worden kosten in rekening gebracht. Op de website staan de kosten per levermoment duidelijk vermeld. Deze kosten zijn afhankelijk van de door u gekozen wijze van levering, van het levermoment en van het bedrag van uw bestelling. De kosten worden weergegeven tijdens het bestelproces op basis van het door u gekozen levermoment. Tevens worden de kosten weergegeven in de bevestiging van uw bestelling en op de factuur.

2. Bij het plaatsen van uw bestelling, kunt u betalen via:

iDEAL

Deze betaalmethode is mogelijk voor iedereen met een Nederlandse betaalpas en kaartlezer. Bij deze betaalmethode kunt u tijdens het bestelproces in uw vertrouwde internet betaalomgeving de betaling direct afhandelen met uw eigen bank. .

3. Onder omstandigheden is het mogelijk dat er na bezorging van uw bestelling een (terug-)betalingsverplichting van Vomar Voordeelmarkt aan u ontstaat. Dit kan zich voordoen in de volgende gevallen:

- indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn en u het eventueel door Vomar Voordeelmarkt aangeboden vervangend artikel niet wilt afnemen;

- indien u door het retourneren van statiegeld flessen, kratten, etc. recht heeft op statiegeld;

- indien onderdeel van de bestelling verse producten zijn, waarbij de hoeveelheden van de daadwerkelijk geleverde producten minder zijn dan de door u bestelde hoeveelheden;

Mocht één van de voornoemde gevallen zich voordoen, dan zal uiterlijk bij bezorging van uw bestelling het door Vomar Voordeelmarkt aan u verschuldigde en te betalen bedrag worden vastgesteld door de bezorger. De bezorger zal dan door middel van een PDA/tablet een overzicht aan u laten zien, waaruit blijkt hoe dit verschuldigde en te betalen bedrag tot stand is gekomen. Door middel van uw handtekening op de PDA/tablet geeft u uw akkoord op de samenstelling en terugbetaling van dit bedrag, U ontvangt vervolgens een schriftelijke bevestiging per email. Vomar Voordeelmarkt zal dit bedrag binnen 48 uur (werkdagen) aan u terugbetalen.

4. Indien door omstandigheden, boetes of andere bijkomende kosten het definitieve bedrag hoger is dan het bestelbedrag, dan ontvangt u een email van Vomar Voordeelmarkt met betaalinstructies voor betaling van het resterende bedrag.

5. Indien – in het geval van achteraf betaling - het in lid 3 resterende bedrag niet binnen 14 dagen na levering door u is betaald wordt het te betalen bedrag verhoogd met 5,00 euro administratie- en incassokosten. Daarnaast heeft Vomar Voordeelmarkt het recht om - indien de betaling ook daarna niet wordt voldaan - de werkelijke door haar gemaakte kosten ter incasso van het verschuldigde bedrag, op u te verhalen en behouden wij daarnaast alle rechten op grond van de wet ter zake verhaal van een vordering en schade.


Artikel 22 - Levering van bestelling en boetes

1. Met betrekking tot de levering van uw bestelling, verzoeken wij u op het overeengekomen levermoment aanwezig te zijn op het door u opgegeven adres om de bestelling in ontvangst te nemen.

2. Bent u op het overeengekomen levermoment niet aanwezig, dan zal de bezorger hierover telefonisch contact met u proberen op te nemen. Bij geen contact vervalt de bestelling en krijgt u het bestelbedrag inclusief de eventuele bezorgkosten terug. De boodschappen worden niet bij de buren afgeleverd.

Als u dit van tevoren al weet, vragen wij u om de klantenservice te bellen via 072 750 25 55 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 18:00 uur).

3. Met betrekking tot het ophalen van uw boodschappen bij de door u gekozen Vomar Voordeelmarkt Pick-up winkel, kunt u uw boodschappen binnen de op de website aangegeven tijdstippen ophalen. Indien u een geplaatste bestelling niet of niet tijdig bij de Vomar Voordeelmarkt Pick-up winkel ophaalt, wordt de bestelling geannuleerd en komt de bestelling te vervallen. U ontvangt automatisch het bestelbedrag terug.

4. Nadat de bestelling door ons is bevestigd, is het niet mogelijk een bestelling via de website te annuleren. Het is nog mogelijk de bestelling te annuleren door contact op te nemen met de Klantenservice (072) 750 25 55.


Artikel 23 - Retourneren

1. U kunt producten aan ons retourneren, indien u binnen 14 dagen nadat uw bestelling bij u is bezorgd bepaalde producten toch niet wilt hebben. U kunt contact opnemen met onze Klantenservice (072) 750 25 55 voor retourname, waarna wij de desbetreffende artikelen zullen ophalen, tenzij iets anders wordt afgesproken. Voor retourname dienen de producten onbeschadigd en in de originele staat te zijn. De retourname is kosteloos, indien dit gebeurt op een volgend bezorgmoment, dan wel bij een Vomar Voordeelmarkt Pick-up winkel.

2. Indien u gebruik wenst te maken van uw recht op ontbinding, dient u het ontbindingsformulier volledig in te vullen en dit – tezamen met de producten die u retourneert - mee te sturen aan de bezorger af te geven op het moment van retourname. Het formulier vindt u aan het einde van deze pagina als bijlage. Voor uw eigen administratie adviseren wij u een kopie te maken van het retourformulier. Het door u betaalde bedrag voor de betreffende producten (indien u de hele bestelling ontbindt - ook de door u betaalde verzend- en servicekosten) wordt binnen 14 dagen nadat de boodschappen door Vomar zijn opgehaald op uw rekening bijgeschreven.

3. De volgende producten kunnen niet geretourneerd worden en zijn uitgesloten van het herroepingsrecht:

die snel kunnen bederven of verouderen;

die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

voor losse kranten en tijdschriften;

die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

voor audio- en video-opnamen (waaronder digitale games) en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.


Artikel 24 - Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website www.vomar.nl, berusten bij Vomar Holding B.V., of bij aan haar gelieerde vennootschappen en/of bij diegene van wie zij een licentie verkregen heeft. Hieronder vallen in elke geval doch niet uitsluitend: beelden, logo's, teksten, programmatuur en geluiden. Dit houdt onder meer in dat het zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming niet is toegestaan om de op de website vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.


Artikel 25 - Overige

1. Het is niet toegestaan om per dag meerdere bestellingen op één adres te laten bezorgen danwel om meerdere bestellingen op te halen bij één of meerdere Vomar Voordeelmarkt Pick-up winkels. We behouden ons in dit geval het recht voor bestellingen te annuleren.

2. Onze producten zijn bestemd voor eindgebruikers. Het is niet de bedoeling dat u ze doorverkoopt. Wij behouden ons daarom het recht voor om bestellingen om ons moverende redenen niet uit te leveren, bijvoorbeeld aan mogelijke wederverkopers. Ook behouden wij ons het recht voor om een maximum te verbinden aan de te bestellen hoeveelheden van bepaalde artikelen.

2. De informatie op de website van Vomar Voordeelmarkt wordt regelmatig aangepast. Mocht u fouten aantreffen op de website(s), dan zouden wij het op prijs stellen dat u ons dat meldt via onze Klantenservice. Ook voor vragen en of klachten kunt u contact opnemen met onze klantenservice via (072) 750 25 55.


Artikel 26 - Klachtenprocedure en vragen

1. Indien u producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan het desbetreffende product gesteld mogen worden dan wel indien u producten in beschadigde toestand ontvangt en/of u heeft andere klachten over de uitvoering van de overeenkomst, , dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen (bij voorkeur) binnen 7 dagen na levering en uw klachten volledig en duidelijk te omschrijven. U kunt hiervoor kosteloos contact opnemen met onze Klantenservice (072) 750 25 55. Onze Klantenservice zorgt ervoor dat uw klacht zo goed mogelijk wordt afgehandeld. Onze klantenservice is op maandag t/m vrijdag bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur en via e-mail (bestellen@vomar.nl).

2. Bij de Klantenservice ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de klantenservice binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

3. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


Artikel 27 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Artikel 28 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


III: Aanvullende Algemene voorwaarden mobiele applicatie

Aanvullend op de Algemene Voorwaarden van Vomar Voordeelmarkt zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op zowel het gebruik van de Vomar Voordeelmarkt applicatie (“Vomar App”) als alle informatie, diensten en leveringen die via de Vomar App worden aangeboden ("Diensten"). De Vomar App en de Diensten worden u aangeboden door Vomar Holding B.V., ingeschreven in Handelsregister KvK Alkmaar onder nummer 34054425, gevestigd aan de Opaalstraat 15 (1812 RH) te Alkmaar.


1. Vomar App

Vomar App is gratis te downloaden via de App Store. Door het downloaden van Vomar App verkrijgt u een niet-exclusief en niet overdraagbaar recht om Vomar App te gebruiken op een smartphone of tablet die in uw bezit is.

Het is niet toegestaan Vomar App;

 • beschikbaar te stellen en/of te distribueren op welke wijze dan ook.
 • aan te sluiten op een netwerk waardoor andere apparaten van de Vomar App gebruik zouden kunnen maken;
 • Vomar App te deassembleren, decompileren of onderwerpen aan reverse engineering.

Wij kunnen niet garanderen dat Vomar App ononderbroken en foutloos zal functioneren. Wij kunnen het aanbieden van de Diensten op ieder moment staken. Uw recht om gebruik te maken van Vomar App eindigt hiermee ook. Op het moment van beëindiging van het gebruiksrecht zult u Vomar App niet meer gebruiken en tevens verwijderen van uw smartphone of tablet.

2. Vomar App op Android toestellen

Met het Android besturingssysteem vanuit de Google Android Market alle Android toestellen is het mogelijk Vomar App gratis te downloaden. Wij kunnen niet garanderen dat Vomar App op alle toestellen foutloos zal functioneren en wij kunnen u niet altijd technisch ondersteunen, (onder meer) omdat er een groot aantal Android toestellen zijn.

3. Intellectuele eigendomsrechten

Voor alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Vomar App en Diensten is artikel 24 (Intellectuele Eigendomsrechten) van de Algemene Voorwaarden Vomar Voordeelmarkt van overeenkomstige toepassing.

4. Aanpassingen

Van tijd tot tijd kunnen Vomar App en Diensten worden aangepast. Mocht u fouten aantreffen in Vomar App en/of de Diensten, dan zouden wij het op prijs stellen indien u dat meldt via de klantenservice op (072) 750 25 55.

5. Privacy

Het Privacy- en Cookiebeleid van Vomar Holding B.V. is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van klanten via Vomar Voordeelmarkt.


Bijlage 1

IV: Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:

Vomar Holding B.V.

Opaalstraat 15

1812 RH Alkmaar

bestellen@vomar.nl

Telefoonnummer: (072) 750 25 55

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*

herroept/herroepen*:

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

Ordernummer:

[Naam consument(en)]:

[Adres consument(en)]:

IBAN Rekeningnummer:

[Handtekening van consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.